My State Of Sustainability

Sustainability

Voorwaarden

See below for the English version

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bureau 8080 B.V. waaronder inbegrepen www.mystateofsustainability.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bureau 8080 B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bureau 8080 B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bureau 8080 B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bureau 8080 B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bureau 8080 B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bureau 8080 B.V.
Tussen de Bogen 81
020 – 261 94 85
mail@bureau8080.nl

-------

TERMS AND CONDITIONS

Terms and conditions We recognise that you put your trust in us. Therefore, we consider it our responsibility to protect your data. On this page, we will inform you about the data we collect when you use our website, why we collect them, and how we use them to improve your user experience. This way, you can understand exactly what we do.

This privacy policy applies to the services of Bureau 8080 B.V., including www.mystateofsustainability.nl. Please know that Bureau 8080 B.V. is not responsible for the privacy policy of other websites and resources. Using this website indicates that you accept the privacy policy.

Bureau 8080 B.V. respects the privacy of all users of her website and makes sure that the personal information you provide will be treated confidentially. Our use of collected data

Use of our services

When you register for one of our services, we ask you to provide personal data. These data are used to carry out the service. The data are stored on the protected servers of Bureau 8080 B.V. or those of a third party. We will not combine these data with other personal data which we possess.

Communication

When you send us emails or other types of messages, it is possible that we store those messages. When necessary, we ask you about personal data that are relevant to that specific situation. This allows us to process your questions and respond to your requests. The data are stored on the protected servers of Bureau 8080 B.V. or those of a third party. We will not combine these data with other personal data which we possess.

Cookies

We collect data for research purposes to get a better insight into our clientele, so that we can adjust our services accordingly.

This website uses “cookies” (text files that are placed on your computer) to help analyse the way the website is used. The information generated by the cookies about your use can be transferred the protected servers of Bureau 8080 B.V. or those of a third party. We use this information to keep track of the way you use the website, to compose reports on the website activity, and to provide other services concerning the website activity and internet use.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy unless we received your permission in advance.

Third parties

The information is not shared with third parties. In some cases, the information can be shared internally. Our employees are obligated to respect the confidentiality of your data.

Changes

This privacy policy is adjusted to the use and possibilities of this website. Possible adaptations and/or changes of this site can lead to changes in our privacy policy. Therefore, it is advisable to consult this privacy statement regularly.

Decisions about personal data

We provide possibility to view, change, or delete all personal data that have been provided to us at that point in time.

Change/unsubscribe newsletter service

Below each email you find the option to update your data or to deregister.

Change unsubscribe communication

If you want to update your data or remove yourself from our files, you can reach out to us through the contact information below.

Deactivate cookies

Most browsers are set up to accept cookies automatically, but you can reset your browser settings to refuse all cookies or to indicate when a cookie is sent. However, it is possible that some functions and services do not operate correctly when cookies are deactivated in your browser.

Questions and feedback

We regularly verify whether we comply with this privacy policy. If you have questions about this privacy policy, you can contact us: 

Bureau 8080 B.V.
Tussen de Bogen 81
020 – 261 94 85
mail@bureau8080.nl